043-202-572
สายด่วน (ภายใน) 1115

33 ปี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526: โดยเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาตรี) และต่อมาในปี พ.ศ. 2541: ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)โดยเน้นการวิจัยเชิงลึกเป็นแผนการศึกษา ก แบบ ก(2) สำหรับหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัยในเชิงการจัดการ หรือแผนการศึกษา ข ต่อมาในภาคปลายปีการศึกษา 2548ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก

ห้องปฏิบัติการภาควิขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานที่ มอก.17025-2548(ISO/IEC17025:2005)

icon-news.pngข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาอ่านทั้งหมด

 • news2

  Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

 • news2

  Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

 • news3

  Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

 • news1

  Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

ติดตามข่าวสาร FACEBOOK FANPAGE

banner-webboard